Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Albino Luciani: Illusztris barátom!

Albino Luciani (I. János Pál pápa) alig egy hónapos pápasága máig egyike azoknak a rejtélyeknek, amelyeket az élet és halál Ura Egyházának feladott. De nem annyira azon kell szomorkodnunk, hogy Isten elvette tőlünk, inkább örüljünk, hogy nekünk adta.
1971-ben, még mint velencei pátriárka néhány „levelet” írt múltbeli jeles személyiségekhez egy velencei napilapba. Erre fölfigyelt a padovai „Szent Antal Hírnöke” c. elterjedt folyóirat szerkesztősége, és megkérték: küldjön nekik rendszeresen ilyen leveleket. Először szabódott, de hamarosan belátta: „Amikor a Szent Márk templomban prédikálok, száz, százötven vagy legföljebb kétszáz hívő hallgat; fele turista, aki nem tud olaszul, másik fele tündéri, de már meggyőződötten hívő anyóka. A Messaggero di S. Antonio igazgatója azt mondta nekem: szorozza meg a hallgatóit ezerrel, és írjon a mi részünkre. Meggyőzött.” Luciani pátriárka levelei az 1971 májusi számmal kezdődtek, és 1974 végéig tartottak.
A könyv hosszú fejezetet szentel Albino Luciani bemutatásának, majd az „illusztris” embereknek címzett leveleket tartalmazza. Egy pátriárkától amolyan körlevél-szerű leveleket várnánk, megtűzdelve filozófiai értekezésekkel a kormányzásról, jól meggondolt vizsgálódásokkal a pasztorális teológia terén, gondterhelt figyelmeztetésekkel a patriarkátus problémáira vonatkozólag stb. stb. Ehelyett a szó jó értelmében vett újságíróstílus áll előttünk: könnyed, hihetetlenül szellemes (és egyben lelkies) próza, javíthatatlan népi jelleggel. A szerző minden nagyképűség nélkül vizsgálgatja a mai élet kérdéseit az egész világon, az emberek minden rétegében. Közvetlenül részt vesz abban, amiről ír, nem mindennapi tapasztalata alapján; egyszerű, beszélgető nyelven fejezi ki magát, kiemelve a szereplők — magasrangú személyek, háziasszonyok, munkások, egyetemi hallgatók és öregek — kevésbé látványos oldalait is. Kedélyesen vizsgál lelket és testet, istenit és emberit, előítélet nélkül, szelíd pátriárkái türelemmel. Tárgyát állandóan váratlan szellemességekkel, bájos anekdotákkal, angolos humorral élénkíti; segíti ebben az angol irodalom beható ismerete, valamint a néplélek közvetlen megfigyelése. Az olvasó egyre-másra nevetésben tör ki, és örömében szívesen olvas tovább; a szerző segítségével erőlködés nélkül mélyíti el a szóbanforgó témát, mindenekfölött pedig a felhozott indítékok és példák meggyőzik: meg kell szabadítani a lelket az unalomtól, az értelmetlen, öngyilkos rossztól.
A kiválasztott témák és a stílus jellege megérteti az olvasóval, milyen időszerű ma is a kereszténység.

A levelek címzettjei:

BELLI Giuseppe Gioacchino (1791–1863)
Tájszólásban író római költő, a pápai állam hivatalnoka. Tragikus gyerekkora és nehéz élete volt. Legnyugodtabb életszakaszában, 1830–36 között nagy termékenységgel kétezer szonettet hozott létre.

BERNARDIN, Sienai Szent (1380–1444)
Egyházdoktor, nagyszerű ferences szónok és népmisszionárius. Sok műve maradt ránk latin és olasz nyelven.

BERNÁT, Clairvaux-i Szent (1090–1153)
Egyházdoktor, előbb szerzetes Citeaux-ban, majd 1115-ben megalapította a clairvaux-i monostort, a ciszterciek új rend bölcsőjét. Nagy befolyása volt kora császáraira, pápáira, földesuraira és hűbéreseire. Mint aszketikus és misztikus író jelentősen hatott a nyugati lelkiélet áramlataira.

BONAVENTÚRA, Szent (1221–1274)
Egyházdoktor, ferences rendfőnök, püspök és bíboros, nagy teológus, a lyoni zsinat nagyhatású szónoka, termékeny teológiai és misztikus író. Gondolatrendszerének középpontja a Megváltó Krisztus alakja. Kifejtésében a csúcspontot „A lélek útja Istenhez” c. műve jelenti.

CASELLA (XIII. század)
Zeneszerző és zenész, Dante jóbarátja, akinek néhány szonettjét és canzonéját megzenésítette, többek között az „Amor che nella mente mi ragiona” kezdetűt a Vita nuova-ból. Talán Pistoiában született. Életéről és haláláról keveset tudunk. Dante a Purgatórium előrészében találkozik vele isteni Színjátéka folyamán.

CORNARO Alvise (1475–1566)
A Cinquecento Velencéjének sajátos alakja. Jó építész is volt. 91 éves korában halt meg, hála saját egészségápoló módszereinek, amelyeket „A józan életről szóló értekezések”-ben írt le.

CSICSIKOV Pável Ivánovics
Gogoly (1809–1852) „Holt lelkek” c. regényének groteszk alakja.

DÁVID király (kb. Kr. e. 1010-től uralkodott Izraelben)
Egyéniségének részletes leírását találjuk a Bibliában (Sámuel 1. és 2. könyvében).

DICKENS Charles (1812–1870)
Világhírű angol regényíró (Twist Olivér, Copperfield Dávid, A Pickwick-klub stb.). Realista, emberi melegségtől áthatott leírásainak még társadalmi téren is következményei voltak (a gyermekekről szóló angol törvények reformja).

DUPANLOUP Félix (1802–1878)
Orléans püspöke, pedagógiai művek írója. Sokoldalú munkássága fel van sorolva a levélben.

FERENC, Szalézi Szent (1567–1622)
Egyházdoktor. Előbb jogot végzett a padovai egyetemen, majd egyházi pályára lépett. Mint genfi püspök sokat tett a kálvinisták megtérítésére. Nagy gondja volt a gyermekekre, betegekre és szegényekre. Két legnevezetesebb műve a Filótea és a Theophilosz. Nagyszerű lelkivezető, a mindenkinek (és nemcsak a szerzeteseknek!) megfelelő lelkiéletnek és elérhető életszentségnek korát messze meghaladó mestere.

FIGARO borbély
Beaumarchais francia író (1732–1799) népszerű komédiáinak főalakja (A szevillai borbély, Figaro házassága. Előbbit Rossini, utóbbit Mozart zenésítette meg operának.)

GOETHE Johann Wolfgang (1749–1832)
Világhírű német költő. Főműve a Faust, hatvan éves munka gyümölcse. Nagy volt mint esztétikus is.

GOLDONI Carlo (1707–1793)
Híres velencei vígjátékíró. Előbb ügyvéd volt, de ezt abbahagyta, hogy teljesen a színháznak szentelhesse magát. Több mint 120 művet írt. Megírta életrajzi emlékeit is franciául. A színház megújítója, műveiben szerencsés egyensúlyát találjuk realizmusnak és erkölcsi tanulságnak, elbeszélő vénának és társadalmi elemzésnek.

ISMERETLEN FESTŐ

JÉZUS

LUKACS evangélista (I. sz. Kr. u.)

A harmadik evangéliumnak és az Apostolok cselekedetei könyvének szerzője, orvos, Szent Pál hű munka- és útitársa. Az ő tanítását örökíti meg evangéliumában és viszontagságait másik könyvében. Neki köszönhetjük elsősorban Jézus gyermekségének leírását. Különösen kidomborítja irgalmasságát.

MANUZIO Aldo (1449–1515)

Nyomdász, kiadó. 1494-ben alapította meg Velencében híres nyomdáját. Betűit maga alkotta meg („talici” vagy „aldini”), híresek voltak nagy filológiai gonddal készített klasszikus kiadásai.

MARCONI Guglielmo (1874–1937)
Világhírű bolognai tudós, 1909-ben Nobel-díjas. Találmányait megtaláljuk a levélben.

MÁRIA TERÉZIA (1717–1780)
Habsburg-házbeli császárnő (1740-től) Ausztriában és Magyarországon.

MARLOWE Christoph (1564–1593)
Angol író. Shakespeare nagy előfutára. Kalandor, az University Wits intellektuális csoport tagja, erőteljes, szuggesztív lírai és drámai művek szerzője.

MEDVE, Szent Romedius remetéé (IV. század körül)

PÁL diakónus (VIII. sz.)
Szerzetes, történetíró. Paviában nevelkedett Ratchis király udvarában. A longobárdok bukása után Franciaországba vitték. Sokáig működött tanítóként Nagy Károly udvarában. Sok költemény szerzője, és megírta a longobárdok történetét.

PÉGUY Charles Pierre (1873–1914)
Francia író, költő, megtérése után lángoló katolikus. Szerkesztette a „Cahiers de la Quinzaine” füzeteit, és nagylélegzetű vallásos verseket írt. Az első világháborúban esett el a Villeroy melletti csatában.

PÉNELOPÉ
Homérosz Odüsszeiájának egyik alakja, Odüsszeusz felesége.

PETRARCA Francesco (1304–1374)
A Trecento nagy olasz költője. Aretóban született, kóbor életet élt (Firenze, Provence, Vaucluse, Padova). Főműve a Canzoniere: 366 szonett és más költemény gyűjteménye, szerelmes versek múzsájához, Laurához, a stílus fölülmúlhatatlan eleganciájával.

PICKWICK lásd Dickens

PINOCCHIO
Collodi firenzei író (igazi nevén Carlo Lorenzini, 1826–1890) halhatatlan elbeszélésének hőse.

TERÉZ, Avilai (1515–1582)
Gazdag és nemes spanyol család sarja. 21 éves korában kármelita lett. Szerzeteséletének első, langyos korszaka után ő lett rendjének nagy reformere (sarútlan kármeliták), később a férfirendé is, főleg Keresztes Szent János segítségével. Aszketikus elveiről és misztikus tapasztalatairól csodálatos művekben tett tanúságot: A belső várkastély, Az alapítások könyve, levelek stb.

TERÉZ, Lisieuex-i (1873–1897)
16 évvel kármelita, 24 éves korában halott. Önéletrajzi kézirata (Egy lélek története) korunk egyik legnagyobb hatású lelki könyve. A „kis út” mesternője.

TWAIN Mark (1853–1910)
Igazi nevén Samuel Langhorne Clemens, amerikai író, nyomdász, hajókormányos a Mississippin, újságíró. Remekei a humoros „Hucklebery Finn kalandjai” és „Tom Sawyer kalandjai”.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1981 | Oldalszám: 168 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |